جهت ساخت انواع رنگ های ساختمانی،صنعتی، دریایی، چسب ها، بتونه های غلظت بالا، انواع لاک ها و حل کردن نیترو